Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende voorwaarden, waarvan wordt verondersteld dat u ze hebt aanvaard door deze website te bezoeken. Als u de gebruiksvoorwaarden niet wilt aanvaarden, dient u dat aan te geven door deze website onmiddellijk te verlaten

Bedrijfsinformatie

www.rsabroker.com is eigendom van en wordt onderhouden door RSA, in het handelsregister van Engeland & Wales is opgenomen onder registratienummer 93792, gevestigd in St Marks Court, Chart Way, Horsham, West Sussex, RH12 1XL, Engeland.
RSA bestaat uit verschillende handelsdivisies. Als u meer wilt weten over het RSA-concern, bezoek dan onze website www.rsagroup.com.
In onderhavige gebruiksvoorwaarden staan de woorden "we", "wij", "ons" en “onze” voor RSA.

Engels recht

De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Engels recht en alle geschillen die mogelijk ontstaan in verband met onderhavige gebruiksvoorwaarden, vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken. Indien enige bepaling in onderhavige gebruiksvoorwaarden illegaal, ongeldig of om ongeacht welke reden onuitvoerbaar blijkt, blijven de overige bepalingen en voorwaarden onverminderd van kracht.

Toegang tot de website

De inhoud van onderhavige website is uitsluitend bedoeld voor onze bevoegde vertegenwoordigers. Er worden geen berichten verstuurd naar mensen die in die hoedanigheid optreden.
De inhoud van deze website is gebaseerd op Engels recht. Wij kunnen niet garanderen dat informatie of services, die op deze website worden vermeld of waarnaar op deze website wordt verwezen, beschikbaar zijn in andere landen of jurisdicties noch dat zij geschikt zijn voor gebruik in andere landen. Het is mogelijk dat informatie of andere zaken op deze website niet voldoen aan de wetten van andere landen. Inwoners van landen buiten het Verenigd Koninkrijk die deze website te bezoeken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten die eventueel van toepassing zouden kunnen zijn.

Het gebruik van de website

Deze website biedt de volgende mogelijkheden en opties:

 • Links naar een aantal websites van RSA met betrekking tot verschillende divisies van het bedrijf
 • Een zoekfunctie waarmee nieuwsberichten kunnen worden getraceerd
  Als u (enig deel van) deze website bezoekt en ervan gebruik maakt, mag u niet:
 • Informatie of enig ander materiaal dat deze website bevat, gebruiken door deze te verspreiden, te vermenigvuldigen en/of te verzenden voor commerciële doeleinden die commerciële winst opleveren, tenzij vooraf schriftelijk met ons overeengekomen
 • Informatie of software toevoegen of verzenden die een virus, worm, trojaans paard of ander soortgelijk schadelijk element bevat
 • De werking van de website en/of het gebruik door anderen van de website wijzigen, beinvloeden op andere wijze hinderen
 • Illegaal, onfatsoenlijk, schadelijk, dreigend, lasterlijk of smadend materiaal verzenden

NB: Elke website van RSA heeft eigen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid dat van toepassing is voor die afzonderlijke website. Het is belangrijk dat u de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid leest van elke website die u bezoekt.

Inhoud en informatie

Niets op deze website dient te worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of aanbod. De informatie, services, systemen, features, functies en gegevens die op deze website worden aangeboden, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en dienen nooit te worden uitgelegd, geïnterpreteerd of vertrouwd als juridisch, boekhoudkundig, fiscaal, financieel of investeringsadvies of als advies over andere zaken of onderwerpen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik of misbruik van de aangereikte informatie.

Disclaimer

Hoewel wij alle redelijke stappen hebben genomen om te waarborgen dat de informatie op de pagina’s van deze website accuraat en courant is en voldoet aan de relevante wetten en reglementen ten tijde van de uitgifte van deze informatie, wordt de accuraatheid of compleetheid van de inhoud van deze site op geen enkele wijze gegarandeerd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of andere schade) die voortvloeit uit fouten of weglatingen op deze website. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat deze website ononderbroken beschikbaar zal zijn en kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade als gevolg van dergelijke niet-beschikbaarheid of het onvermogen om deze website en/of functies of features ervan te gebruiken voor het browsen naar of downloaden van informatie, gegevens, beelden of grafisch materiaal. Ook kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade als gevolg van wijzigingen in de inhoud van deze website die worden aangebracht door onbevoegde derden.
U erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik dat u van deze website maakt en alle resultaten en informatie die u ervan verkrijgt en dat alle impliciete en expliciete garanties en voorwaarden erin, zowel legale als illegale, bij deze zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.
Niets in onderhavige voorwaarden is bedoeld als uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid en onze verplichtingen en verantwoordelijkheden krachtens de Financial Services and Markets Act 2000 en alle daarop volgende wetten die een aanpassing of uitbreiding vormen van de huidige wetgeving inzake de werking van investeringen of financiële zaken en alle op die onderwerpen betrekking hebbende wetten in het Verenigd Koninkrijk die wij verplicht zijn na te leven. Voor alle duidelijkheid: niets in deze voorwaarden vormt een poging om de aansprakelijkheid voor overlijden of letsel als gevolg van de nalatigheid van onze leidinggevenden of medewerkers uit te sluiten.

Links naar andere websites

Bepaalde links, zoals hypertext links (en links binnen advertenties op de website) leiden naar externe websites, die niet door RSA worden beheerd. De toegang tot dergelijke externe websites via links op deze website geschiedt op uw eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk voor de accuraatheid of betrouwbaarheid van enige informatie, gegevens, meningen, advies of uitspraken die op die websites zijn te vinden. Links worden aangereikt om het u gemakkelijker te maken, maar dergelijke links houden geen doorverwijzing, steunbetuiging, goedkeuring of reclame met betrekking tot dergelijke websites en hun content in en ook niet met betrekking tot de producten en/of services die door dergelijke websites worden aangeboden. Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de content die zichtbaar is vanuit die websites; ook hebben wij geen controle over of verantwoordelijkheid voor de handelingen van de personen die met die websites verbonden zijn.
Andere links op deze website leiden naar websites of pagina’s die onder het beheer van verschillende bedrijven binnen het RSA-concern vallen. U dient zich ervan bewust te zijn dat dergelijke websites ter plaatse worden beheerd en dat de inhoud en het gebruik van dergelijke websites onderworpen kan zijn aan de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid van onze regionale bedrijven. Als u meer wenst te weten over de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van die websites, neemt u dan contact op met het betreffende bedrijf binnen ons concern.
NB: Geen enkele persoon of website mag een link naar onze website of enig deel ervan aanmaken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor, de content van deze website (waaronder ook onderhavige voorwaarden) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen in onderhavige voorwaarden worden op deze website aangegeven en door deze website na dergelijke veranderingen, aanpassingen of wijzigingen te blijven gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden.
Het gebruik van uw informatie
U gaat akkoord met het gebruik van alle persoonsgegevens die wij over u hebben in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid. U kunt het privacybeleid op elk moment bekijken door hierboven op ‘privacybeleid’ te klikken.

Copyright-verklaring

Tenzij anders is aangegeven zijn alle copyright en andere intellectuele eigendomsrechten op alle materialen in deze website (waaronder tekst, features, functies, lay-out, grafiek, foto’s en andere beelden) het eigendom van ons of ons concern, of hebben wij of ons concern toestemming van de eigenaren van de betreffende rechten gekregen om ze te gebruiken op deze website.
Het kopiëren van (een deel van) de inhoud van deze pagina’s, op welke wijze dan ook, is verboden tenzij een of meerdere van de volgende uitzonderingen van toepassing zijn:

 • ‘Toestemming om te kopiëren voor persoonlijk gebruik’
  U mag delen van deze pagina’s afdrukken, maar uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en niet voor enige commerciële winst.
 • ‘Toestemming om naar derden te kopiëren voor beperkte doeleinden’
  U mag delen van deze pagina’s naar derden kopiëren voor hun persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat het materiaal volledig en onaangepast wordt gekopieerd en uitsluitend als u onze website erkent als de bron van het materiaal. U moet bij het gekopieerde materiaal onze website als bron vermelden en u moet aan de betreffende derden laten weten dat onderhavige gebruiksvoorwaarden voor hen gelden en dat zij zich eraan moeten houden.

De toestemming om naar derden te kopiëren houdt geen toestemming in om enig materiaal (of een deel ervan) op te nemen in een ander werk of publicatie, zij het in papieren, elektronische of andere vorm; ook mag geen enkel deel van onze website worden verspreid of gekopieerd voor commerciële doeleinden of tegen betaling. Geen enkel deel van deze website mag worden vermenigvuldigd of verzonden naar, of opgeslagen op enige andere website of andere vorm van elektronisch ophaalsysteem, tenzij wij u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven.
Geen enkel deel van deze website, waaronder de woordelijke inhoud, grafische inhoud en logo’s, mag op enige wijze worden aangepast.

Handelsmerken

Wij en de bedrijven binnen ons concern zijn de eigenaren van de naam RSA, verscheidene RSA-handelsmerken, bedrijfslogo’s, titels en merk- en productnamen. Alle andere handelsmerken op deze website behoren ofwel aan ons en/of ons concern toe, ofwel hebben wij of ons concern toestemming van de eigenaren van het handelsmerk verkregen voor het gebruik ervan op deze website. U mag geen handelsmerken, bedrijfslogo’s, titels of merk- of productnamen kopiëren en dergelijk gebruik kan een overtreding vormen van de rechten van de houders van het copyright, tenzij van ons of de relevante eigenaar schriftelijke toestemming is verkregen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ukc.marketing@uk.rsagroup.com.

Reacties

Tenzij anders voorzien bij wet en onverminderd het bepaalde in ons privacybeleid, worden feedback, opmerkingen, voorstellen, suggesties, ideeën, grafische inhoud, gegevens, kennis en vragen die bij ons worden ingediend of naar ons worden verzonden via deze website of via e-mail, ons eigendom. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke materialen die bij ons worden ingediend of naar ons worden verzonden; dit geldt ook voor het gebruik door middel van vermenigvuldiging, verspreiding, reclame en publicatie. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat u indient en u bent volledig verantwoordelijk voor de boodschap, inclusief de legaliteit, betrouwbaarheid, geschiktheid, oorspronkelijkheid en auteursrechten ervan.

Force Majeure

Wij kunnen niet door u aansprakelijk worden gesteld voor enige inbreuk op de gebruiksvoorwaarden of enig verzuim of uitstel in de levering van onze services via onze website als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen, zoals bijvoorbeeld stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten, het falen van systemen of toegang tot netwerken, brand, explosie, ongevallen, opstanden en oorlog.

Beperking van de toegang

Wij behouden het recht voor, naar eigen goeddunken uw toegang tot deze website op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen of te beperken.
© 2009 RSA