Privacy Beleid

RSA Nederland respecteert uw privacy. Toch kunnen wij ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens vast te leggen en te verwerken.

Privacy statement (verwerkingen RSA Nederland) 

RSA Nederland respecteert uw privacy. Toch kunnen wij ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens vast te leggen en te verwerken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij  kunnen vragen om uw persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats en bankrekening nummer. Deze gegevens worden door ons gebruikt ten behoeve van:

  • het aangaan en uitvoeren van een (verzekerings)overeenkomst
  • het afwikkelen van het betalingsverkeer
  • het uitvoeren van marketingactiviteiten en om u te informeren over andere door ons geleverde of te leveren producten en diensten
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie.

In het kader van bovengenoemde doeleinden kunnen ook gegevens worden verstrekt aan bepaalde ontvangers. Naast eigen medewerkers kunnen dit onder meer banken, belastingdienst, advocaten, schade-experts, assurantiemakelaars, leveranciers, accountants, groepsmaatschappijen en bevoegde autoriteiten (b.v. toezichthouders) zijn.

Fraude- en criminaliteitsgegevens kunnen we uitwisselen met andere financiële instellingen en het Fraudeloket van het Verbond van Verzekeraars. Dit gebeurt via opname in een Incidentenregister. Deze heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector.

Ons privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door RSA Nederland verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 

In deze Gedragscode zijn de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van deze Gedragscode kunt u nalezen op www.verzekeraars.nl. U kunt ook de publieksfolder op deze site downloaden. 

Onze verwerking van persoonsgegevens hebben wij gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is opgenomen in het openbare register meldingen onder onze statutaire naam RSA Insurance Group Limited met meldingsnummers 1347435, 1347447, 1347459 en 1458750 resp. Royal Insurance Global B.V. met meldingsnummer 1347460. U kunt dit register raadplegen op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

Verwerking bijzondere gegevens

Vanuit de aard van de dienstverlening vragen wij u soms om gegevens die extra zorgvuldigheid voor wat betreft de verwerking daarvan vereisen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid; dit zijn de zogenaamde bijzondere gegevens. 

Bij de behandeling van een schade kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn gegevens betreffende uw gezondheid op te vragen en te verwerken. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Uw rechten

Wij houden uw persoonsgegevens graag actueel. Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen bij de afdeling Compliance. Indien er onjuistheden of onvolledigheden zijn in de gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of aanvulling. Ook kunt u verzoeken de gegevens te verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten aan:

RSA Nederland, Afdeling Compliance, Postbus 4143, 3006 AC Rotterdam

Tevens heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit schriftelijk doorgeven op hetzelfde adres ter attentie van de afdeling Marketing, of door een e-mail te sturen aan info.nl@eu.rsagroup.com

Het gebruik van de website

RSA Nederland bezit een aantal pagina’s op de website van RSA Group in Engeland en heeft als zodanig geen eigen Nederlandse website. RSA Group verwerkt de gegevens verkregen via deze website en heeft een eigen privacy beleid conform de Engelse privacy wetgeving welke u kunt nalezen op https://www.rsagroup.com/support/legal-information/privacy-policy/

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Tot slot

Voor vragen over het privacybeleid van RSA Nederland kunt u schriftelijk contact opnemen via bovengenoemd (e-mail) adres of telefonisch via nummer 010 – 2423 300.